REGULAMIN

doładowania Elektronicznej Karty Miejskiej przez serwis internetowy

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin doładowania Elektronicznej Karty Miejskiej, zwany dalej Regulaminem określa warunki świadczenia usługi doładowania Elektronicznej Karty Miejskiej przez serwis internetowy (drogą elektroniczną), a w szczególności warunki:
  1. zawierania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
  2. ochrony danych osobowych Klientów;
  3. korzystania z portalu internetowego Elektronicznej Karty Miejskiej;
  4. przebiegu procesu rejestracji Klienta i zakupu biletu elektronicznego;
  5. realizacji usługi przeniesienia biletu elektronicznego na Elektroniczną Kartę Miejską;
  6. postępowania reklamacyjnego dotyczącego doładowań internetowych.
 2. Regulamin ma zastosowanie do usługi doładowania Elektronicznej Karty Miejskiej poprzez przelew pieniędzy elektronicznych przez Internet. Usługa świadczona jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, zwanym dalej jako: MPK.
 3. W ramach usługi doładowania Klient może przeznaczyć elektronicznie przelane elektroniczne środki finansowe na zakup biletu okresowego bądź na doładowanie elektronicznej portmonetki.
 4. W celu dokonania właściwego wyboru biletu lub doładowania elektronicznej portmonetki, Klient przed dokonaniem przelewu przez Internet zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, obowiązującą taryfą opłat oraz opisem warunków, które musi spełniać, by uzyskać uprawnienie do korzystania z ulg przy zakupie biletów komunikacji MPK. Taryfa oraz warunki uzyskania ulg dostępne są na stronie internetowej przewoźnika: www.mpk.inowroclaw.pl oraz w siedzibie oraz pojazdach MPK.
 5. Regulamin będzie udostępniany Klientom w sposób umożliwiający jego utrwalanie i odtwarzanie. Klient potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie doładowania Elektronicznej Karty Miejskiej.

 

§2

Warunki zawierania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 

 1. Klient przekazuje środki przeznaczone na zakup biletu za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych współpracującego z MPK. Usługa szybkiego przelewu świadczona przez operatora stanowi usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U .z 2016 r. poz 1030 z późn. zm..).
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną odbywa się poprzez wybraną przez Klienta przeglądarkę internetową, za pośrednictwem prowadzonego przez MPK serwisu internetowego ebilet.inowroclaw.pl umożliwiającego zakup biletu okresowego lub zasilenie elektronicznej portmonetki przy wykorzystaniu płatności elektronicznych. Za pośrednictwem elektronicznej portmonetki Klient może nabywać jednorazowe usługi świadczone przez MPK np. jednorazowy przejazd.


§3

Warunki i zasady korzystania z portalu Elektronicznej Karty Miejskiej

 

 1. Warunkiem korzystania z usługi świadczonej na podstawie Regulaminu jest posiadanie Elektronicznej Karty Miejskiej wydawanej przez MPK, będącej nośnikiem biletów elektronicznych w komunikacji miejskiej.
 2. Pierwszy bilet okresowy lub elektroniczną portmonetkę Klient nabywa w dostępnych Punktach Sprzedaży Biletów MPK zlokalizowanych na terenie miasta Inowrocław. Nie ma możliwości nabycia pierwszego biletu okresowego lub pierwszego doładowania elektronicznej portmonetki przez Internet.


§4

Proces rejestracji i zakupu

 

 1. Przed dokonaniem pierwszego doładowania Elektronicznej Karty Miejskiej środkami na bilet okresowy lub przed pierwszym zasileniem elektronicznej portmonetki za pomocą serwisu ebilet.inowroclaw.pl wymagana jest rejestracja konta oraz podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych:
  1. numer Elektronicznej Karty Miejskiej,
  2. hasło do logowania (min. 8 znaków, przynajmniej jedna mała litera, jedna wielka litera, jedna cyfra, jeden znak specjalny),
  3. adres poczty elektronicznej.
 2. Do prawidłowego wykonania usługi konieczne jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu przy użyciu pola wyboru „Akceptuj”. Po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację należy wybrać zamieszczony w nim odsyłacz w celu aktywowania swojego konta w serwisie MPK.
 3. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie wymagała ponownej akceptacji.
 4. Klient może nabyć bilet okresowy lub elektroniczną portmonetkę po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie numeru karty i hasła podanego przy rejestracji.
 5. Aby sprawdzić historię transakcji na Elektronicznej Karcie Miejskiej należy potwierdzić swoje dane w Punkcie Sprzedaży Biletów MPK okazując dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
 6. Jednym przelewem środków elektronicznych na Elektronicznej Kartę Miejską można dokonać zakupu maksymalnie jednego biletu okresowego lub jednego doładowania elektronicznej portmonetki.
 7. Zakup biletu okresowego lub doładowanie elektronicznej portmonetki należy wykonać najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia ważności biletu (terminem przeniesienia biletu).
 8. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności elektronicznej, Klientowi zostaje wysłane (na podany adres e-mail) potwierdzenie realizacji transakcji. W ten sposób potwierdzone zostaje skuteczne dokonanie zakupu biletu. Wydruk potwierdzenia nie stanowi biletu i nie uprawnia do podróżowania środkami komunikacji miejskiej MPK.
 9. W celu otrzymania faktury VAT za bilet zakupiony w ramach doładowania przez serwis internetowy, Klient powinien w terminie do 15 dni od momentu dokonania zakupu zgłosić się do kas biletowych w siedzibie MPK wraz z potwierdzeniem realizacji transakcji, które otrzymał na adres e-mail.
 10. Gotowość biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki do wykorzystania w pojazdach następuje po dokonaniu płatności on-line (po uzyskaniu potwierdzenia realizacji transakcji) i dokonaniu przeniesienia na Elektroniczną Kartkę Miejską zgodnie z § 5 Regulaminu.

 

§5

Realizacja usługi przeniesienia

 

 1. Warunkiem wykonania usługi przeniesienia jest prawidłowe zrealizowanie transakcji płatności elektronicznej. Po 24 godzinach od zrealizowania transakcji tj. od otrzymania potwierdzenia mailowego jej wykonania, Klient może przenieść zakupiony elektronicznie bilet lub portmonetkę elektroniczną na używaną przez Klienta Elektroniczną Kartę Miejską.
 2. Usługa przeniesienia jest realizowana za pomocą przystosowanego kasownika w pojazdach komunikacji miejskiej MPK, w Punkcie Sprzedaży Biletów MPK lub automacie biletowym MPK.
 3. Prawidłowe dokonanie elektronicznej płatności połączone z prawidłowym przeniesieniem biletu/portmonetki elektronicznej na Elektroniczną Kartę Miejską upoważnia Klienta do podróżowania środkami komunikacji obsługiwanymi przez MPK.

 

§6

Płatność za bilet

 

 1. Cena biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 2. Klient realizuje płatność (doładowanie) przy użyciu przelewów realizowanych przez współpracującego z MPK operatora płatności elektronicznych.
 3. Klient zobowiązany jest postępować w sposób zgodny z regulaminem świadczenia usług stosowanym przez operatora. MPK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności elektronicznej, jeżeli wynika ono z winy lub rażącego zaniedbania Klienta, w szczególności z naruszenia przez Klienta regulaminu operatora płatności elektronicznych.
 4. Składanie reklamacji dotyczących płatności elektronicznych odbywa się bezpośrednio do operatora płatności elektronicznych, zgodnie z regulaminem wskazanym w § 6 ust. 3.

 

§7

Reklamacje

 

 1. Składanie reklamacji dotyczących usług świadczonych na podstawie Regulaminu może odbywać się elektronicznie na adres e-mail: mpk@mpk.inowroclaw.pl, w formie pisemnej na adres siedziby MPK lub osobiście w siedzibie MPK.
 2. Przedmiotem reklamacji jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi doładowania lub przeniesienia na Elektroniczną Kartę Miejską przez MPK.
 3. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. okoliczność, iż doładowanie dotyczy Elektronicznej Karty Miejskiej o numerze wskazanym przez Klienta nieprawidłowo;
  2. okoliczność związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem używanej przez Klienta przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;
  3. inne okoliczności związane z działalnością osób trzecich za wyjątkiem osób trzecich przy pomocy których MPKwykonuje zobowiązanie.
 5. Reklamacje powinny zawierać dane Klienta, w tym adres do korespondencji, numer Elektronicznej Karty Miejskiej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także numer telefonu Klienta, który może służyć do kontaktu w sprawie reklamacji.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozstrzygnięciem reklamacji MPK zwraca się, w formie w której została złożona reklamacja, o ich uzupełnienie. Nieuzupełnienie w terminie 7 dni od wezwania skutkować będzie brakiem rozpatrzenia reklamacji.
 7. MPK rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub od skutecznego uzupełnienia danych.